Isikuandmete töötlemine haiglas

SA Tallinna Lastehaigla töötleb isikute andmeid, sealhulgas terviseandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
Töötleme patsientide ja nende esindajate isikuandmeid mahus, mis on vajalik tervishoiuteenuse osutamiseks.
 

Isikuandmete töötlemine haiglas

1) Haiglas ravil olles või uuringute ja analüüside teostamisel töötleme patsiendi isikuandmeid haiguse või vigastuse diagnoosimiseks ja ravimiseks. Patsiendi esindaja isikuandmeid töötleme ulatuses, mis on vajalik uuringuteks ja raviks vajaminevate nõusolekute saamiseks või teenuste eest raviarvete esitamiseks.

2) Terviseandmete väljastamise avalduse esitamisel töötleme patsiendi ja vajadusel avalduse esitaja (kui soovitakse andmeid teise isiku kohta; vajalik seadusliku aluse või volikirja olemasolu) isikuandmeid soovitud dokumentide väljastamiseks.

3) Teabenõuet, kaebust või selgitustaotlust esitades töötleme isikuandmeid asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks.

4) Tööle kandideerides kogume Teie endi poolt CV-s või motivatsioonikirjas edastatud andmeid. Täiendavalt kogume kandideerija kohta infot ka avalikest allikatest.

5) Registratuuris aega broneerides kogume Teie endi poolt antud identifitseerimisandmeid (nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne). 
  

Tallinna Lastehaigla rakendab kõiki ettevaatusabinõusid patsiendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
 

Andmete edastamine

Terviseandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel. Asutustele edastame dokumente võimalusel turvalise dokumendivahetuskeskkonna kaudu.

Andmete säilitamine 

Isikuandmete töötlemise reeglid ja rakendatavad turvameetmed on kirjas SA Tallinna Lastehaigla isikuandmete töötlemise ja väljastamise korras. Paber- ja digitaalselt vormistatud dokumentide säilitustähtajad on toodud haigla asjaajamiskorra dokumentide loetelus. Dokumentidele säilitustähtaja kehtestamisel lähtutakse seadustest ja teistest õigusaktidest (nt kaebusi ja avaldusi säilitame 5 aastat, misjärel dokumendid hävitatakse).

Turvakaamerad

1) Videovalve avalikes ruumides

Turvalisuse tagamiseks kasutatakse haiglas videovalvet. Avalikes ruumides kasutatav videovalve on märgistatud vastava sildiga. Haiglas kehtestatud videovalve korras on sätestatud valvekaamerate kasutamise ja andmete töötlemise (sh salvestiste edastamise) reeglid.

2) Videovalve Laste Vaimse Tervise Keskuses

Erandjuhtudel, ohutuse tagamiseks ning vastavalt arsti korraldusele ja meditsiinilisele näidustusele võivad haigla psühhiaatriakliiniku statsionaarsetes osakondades ravil viibivad isikud olla allutatud videovalvele palatis. Raviarsti korraldus fikseeritakse haigusloos. Info videovalve kohta sisaldub ka patsiendi ravilepingus.

Kaamerate salvestisi säilitatakse 30 kalendripäeva. Pärast tähtaja möödumist salvestised kustutatakse kas andmete kustutamise funktsiooni või andmete üle salvestamisega, sõltuvalt kaamera tehnilistest võimalustest.

Videoülesvõtted

Haiglas on lubatud meditsiiniliste testide raames seansside videosalvestamine, mis võimaldab protsessi hiljem analüüsida vaid juhul, kui patsiendi esindaja on andnud selleks oma nõusoleku. Videoülesvõtete tegemine toimub psühhiaatriakliiniku meeskonna (s.o psühholoogid, arstid, õed) ja onkoloogia osakonna psühholoogi poolt. Videoülesvõtete administreerimise juhendis selgitatakse videoülesvõtete tegemise, säilitamise ja kustutamise nõudeid ning salvestistele antavaid ligipääsu õiguseid.

Orienteeruv salvestise säilitamise aeg on 1 aasta. Salvestist võib säilitada kauem, vaid juhul, kui tavapärasest pikem säilitamise tähtaeg on eelnevalt kokku lepitud patsiendi esindaja poolt allkirjastatud nõusolekulehel. Maksimaalne salvestise säilitamise aeg on 3 aastat.  
 

Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Igaühel on õigus tutvuda tema kohta kogutud isikuandmetega ning teada saada, millises ulatuses ja eesmärgil on teda puudutavaid isikuandmeid töödeldud. Taotlusi saab esitada registratuuris või saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile lastehaigla at lastehaigla dot ee.

Kõigis küsimustes, mis on seotud isikuandmete töötlemisega haiglas, võib pöörduda haigla sekretäri poole telefonil 697 7111.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust, võite nõuda nende andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist. Täidame Teie esitatud nõude andmete parandamiseks, kasutamise lõpetamiseks või kustutamiseks, kui see on põhjendatud.

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas haigla andmekaitsespetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info at aki dot ee).

Tallinna Lastehaigla teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid. Isikuandmete kaitseks oleme rakendanud turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu ja volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.