Õiguskantsleri teabematerjalid: lapsesõbralik tervishoid

Patsiendi õigused ja kohustused

REGULATSIOON

Antud juhendi koostamisel on lähtutud Euroopa patsientide õiguste hartast, võlaõigusseadusest, sotsiaalministri 15.12.2004. a määrusest nr 128 „Tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamise nõuded“ ja Haiglas kehtivatest juhenditest.
 

RAVIJÄRJEKORDA REGISTREERIMISE KORD AMBULATOORSES TEENISTUSES

Patsiendi vanemat/hooldajat teavitatakse registreerimise korrast vastavalt Haigla Ambulatoorsete ravijärjekordade määrusele, mis on vastavuses sotsiaalministri 21.08.2008. a määrusega nr 46 „Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded“.
 

PATSIENDILE TEABE ANDMISE KOHUSTUS

Patsiendi vanem/hooldaja peab tervishoiuteenuse osutajale avaldama oma parima arusaama järgi kõik tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikud asjaolud ja osutama kaasabi, mida tervishoiuteenuse osutaja teenuse osutamiseks vajab.

Patsiendi vanemat/hooldajat informeeritakse pakutava tervishoiuteenuse olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest ja vajalikest tervishoiuteenustest, tema läbivaatamise tulemustest ja tervise seisundist, võimalikest haigustest ning nende kulgemisest.

Patsiendi nõustamine ja tema küsimustele vastamine toimub eelkõige tervishoiuteenuse osutamise käigus (ambulatoorsel vastuvõtul või Haigla statsionaarsetes osakondades arsti või õe või muu spetsialisti visiidi jooksul).

Iga spetsialist saab anda nõu või selgitusi vaid oma pädevuse piires.
 

SUHTLEMINE PATSIENDI VANEMA/HOOLDAJAGA  

Patsiendi vanemal/hooldajal  on õigus saada igakülgset informatsiooni lapse tervise kohta raviarstilt või osakonna juhatajalt selleks eelnevalt kokkulepitud ajal. Tervishoiutöötajal on kohustus tuvastada patsiendi vanema/hooldaja  seos patsiendiga.
 

PATSIENDI ÕIGUS KAEBUSE VÕI ETTEPANEKU ESITAMISEKS

Igal inimesel on õigus kahju kannatamisel või rahulolematuse korral esitada kaebus või ettepanek. Pöördujal on õigus saada tagasisidet kas kirjalikus või muus vormis.
 

HAIGLAS KEHTIV KAEBUSTE JA ETTEPANEKUTE MENETLEMISE KORD

Kõik kirjalikud pöördumised registreeritakse.

Kaebuse või ettepaneku menetlemise eesmärgiks on asjaolude väljaselgitamine eesmärgiga parendada tervishoiuteenuse kvaliteeti ja selle osutamist.

Pöörduja soovi korral vastatakse kaebusele 30 päeva jooksul. Kui kaebuse lahendamine võtab kauem aega, teavitatakse sellest kaebuse esitajat kirjalikult. 
 

PEREKONNA KOHUSTUSED

 • Pere ja vanemad on kohustatud jätkama võimetekohaselt oma vanemliku rolli täitmist;
 • anda personalile teavet oma asukohast lapse haiglasoleku ajal ja olla kättesaadav, otsustamaks ravi edaspidist käiku;
 • järgima haiglasoleku ajal siinset kodukorda 

Lapse õigused

Lapsel on ÕIGUS:

 • lugupidavale ja individuaalsele suhtumisele;
 • vanemate juuresolekule raviprotsessis ja vanema osalemisele ravis;
 • talle oluliste füüsiliste ja psühholoogiliste vajaduste täitmisele – toidule, puhkusele, unele, soojusele ja aktiivsusele;
 • püsivale, toetavale ja hoolitsevale ravile, milles järgitakse lapse emotsionaalseid ja psühhosotsiaalseid vajadusi (ergutatakse avatud suhtlemist, julgustatakse inimlikke suhteid);
 • väljendada vabalt reaktsioonide abil oma tundeid ja hirmu;
 • kontrollida ennast ja olukorda nii palju kui võimalik;
 • eakohaselt saada selgitust  ravi/uuringu kohta (mängides nukkudega, joonistades, saada sellest aimu kirjelduste kaudu);
 • saada tunnustust, kiitust ja autasusid hea toimetuleku eest raviprotsessis ja rasketes olukordades;
 • osaleda koos oma vanematega raviprotsessi mõjutavates otsustes;
 • olla haiglas võimalikult lühikest aega, kui haiglajärgne ravi on planeeritud.

Lapse ravi huvides võib kasutada tema tunnetuslikule, sotsiaalsele, füüsilisele ja emotsionaalsele arengule vastavaid normaalseid stiimuleid.