Lapsevanemate rahulolu-uuring 2020

Lapsevanemate rahulolu-küsitlus haiglasviibimise ajal on oluline instrument ravikvaliteedi hindamiseks. Teades lapsevanemate arvamust teenuse osutamise kohta, on võimalik õppida, kuidas parandada kvaliteeti, määrata alad, mida on vajalik muuta ja monitoorida edukaid algatusi dünaamikas. Meie haiglas on lapsevanemate rahulolu nende haiglasviibimise ajal monitooritud alates 2006. aastast.

Käesoleval aastal toimus anketeerimine ajavahemikul 13.01-17.03.2020. Küsitlused katkestati seoses COVID-19 nakkusest tingitud eriolukorraga, mis muutis haiglaravi töökorraldust.
Vanemaküsitlust viisid läbi osakondade õendusjuhid, psühhiaatriakliinikus klienditeenindaja.
Uuringuperioodil (jaanuar – märts 2020) jagati välja 478 ankeeti. Vastatuna laekus 191 ankeeti, mis andis vastamise määraks 40%. Tulemusi ei arvestatud, kui osakonnast oli ankeete laekunud alla 10 ( neuroloogia ja ortopeedia osakonnad). Tartu Ülikooli Kliinikumis ja ka Tallinna Lastehaiglas on lepitud kokku eesmärgis saavutada äärmiselt rahul olevate (vastusevariant: „väga rahul“, patsient ise või lapsevanem) 75%-line tase. Osakondadele ja juhtkonnale esitatakse teabegraafikaga illustreeritud uuringutulemuste aruanne iga küsimuse kohta eraldi.
Üldtulemused kogu haigla kohta on toodud allpooltoodud joonisel.

Vanemate arv, kes olid väga rahul raviaspektidega 2020. aastal (%)
 

 

12-s erinevas aspektis saavutati eesmärk tagada 75%-line rahulolu tasemel „väga rahul“.
Tähelepanu peaks igas osakonnas pöörama esmajoones nendele raviaspektidele, kus väga rahulolevate arv jääb alla 75%.

Haiglas tervikuna olid sellisteks aspektideks järgnevad:

  • Võimalus pääseda haiglaravile
  • Enne haiglaravi alustamist antud selgitused ja juhised
  • Teave ravimite ja nende kõrvaltoimete kohta
  • Õdede poolt tehtav teavitus protseduuride kohta
  • Teave osakonna kodukorra kohta
  • Lapsele tehtud uuringute/protseduuride kohta antavate selgituste arusaadavus
  • Patsiendile pühendatud aja piisavus

Raviprotsessiga rahulolu on lisaks haiglasse pääsemisega olulisel määral mõjutatud vanema teavitamisest ja selgitamisest ravi käigus, mille suurendamine parandab tõenäoliselt ka nende lapsevanemate arvu, kes kindlasti soovitaks lastehaiglat teistele.
Üldise rahulolu hindamise puhul (väga ja pigem rahul) on heaks standardiks loetud arvamust vähemalt 90%.
Lastehaigla viimase kolme aasta üldine rahulolu on olnud püsivalt kõrge, vt joonist allpool.

Lapsevanemate rahulolu ja lojaalsus dünaamikas aastatel 2018-2020 (%)Kokkuvõtteks võib märkida, et vanemate antud hinnanguid erinevate raviaspektide kohta saab kasutada iga üksiku osakonna/üksuse ravikvaliteedi parenduseks ja suurendada seeläbi vastutust laste ja perede ees.

Uuringutulemuste osakonnasisene analüüs ja nendega arvestamine aitab suurendada perekesksust ja lapsesõbralikkust haiglas ning muuta raviprotsessi kvaliteetsemaks.

Lagle Suurorg
Kvaliteediteenistuse juhataja