Lapsevanemate rahulolu-uuring 2022

Statsionaaris viibinud lapsevanemate rahulolu uuringu tulemused 2022. a.

Tallinna Lastehaiglas (TLH) on  lastevanemate rahulolu  haiglasviibimise ajal monitooritud alates 2006. aastast ühesuguse küsimustiku alusel.  Tartu Ülikooli Kliinikumis ja ka Tallinna Lastehaiglas  on seatud sihiks   saavutada  vähemalt  75 %-line  „väga rahul“ olevate patsientide  ja/või   hooldajate  (lastehaiglas- vanemate ) hulk. Vanemate rahulolu ja lojaalsus on üheks kvaliteedi indikaatoriks  lastehaigla ja TÜK Lastekliiniku  tulemuste  võrdlemisel (benchmarking). Vanemate rahulolu on väärtuslik tervishoiu kvaliteedi mõõdik, mis on muutunud efektiivse tervishoiu teenuse kõige olulisemaks tingimuseks .

 Eesmärgid: selgitada lapsevanemate üldist rahulolu raviga, lojaalsust haiglale ja kogemusi ning rahulolu raviprotsessi  erinevate aspektidega haiglaravil viibimise ajal.  Peamiste rahulolu aspektide   taseme eesmärgiks on aastate jooksul olnud  sihtväärtus -75% vastanutest olid väga rahul.

Meetod: Ankeetküsitlus haiglas viibimise ajal. Vanemate küsitlustes kasutati varem juurutatud isetäidetavat ankeeti, mis on kasutusel paljudes Eesti haiglates, eelkõige meie partnerhaiglas – Tartu Ülikooli Kliinikumis.

Kvantitatiivne andmete analüüs viidi läbi SPSS statistilise paketiga juunikuul, koostati aruanne, mis paberversioonis  edastati juhtkonnale ja igale osakonnale ning koos   aruande kohta käivate joonistega  paigutati  lastehaigla DHS-i.

Analüüsi ei võetud osakonda, kus  uuritud vanemate arv oli väiksem kui 10 (neuroloogia osakond). Kõikide aspektide võrdlus on teostatud 2019. aastaga , kõrvale jäeti  2020-2021 a seoses  COVID-19  pandeemiaga .

Tulemused. Uuringu perioodil  (jaanuar – mai 2021) jagati välja 356  ankeeti. Tagasi laekus  286  ankeeti, mis andis vastamise määraks  80 %. 

Analüüsil leiti vanemate jaoks 3 olulist aspekti  2022 a:

Arstide usaldusväärsus  ja oskused -12%

Lapsele antud abi  -10%

Selgituste arusaadavus -  10%

Erinevate ravi aspektide võrdluseks valiti 2 tavalist aastat (2018 ja 2019 ) ja 2022.a. 2021 ja 2022 oli teenuse osutamine oluliselt häiritud seoses COVID-19 pandeemiaga ja selle järelmõjuga. Tulemused on esitatud tabelis 1, milles  võrdlus  on  tähistatud  kahe viimase uuringu vahel (2019 vs 2022).

Tabel 1. 16st aspektis 11s on võrreldes on toimunud paranemine 

Avatud küsimuste kaudu selgus samuti vajadus parandamiseks informatsiooni andmises ja suhtlemises, mis mõjutavad üldist ravikvaliteeti. Tähelepanu peaks järgnevas analüüsis pöörama esmajoones nendele raviaspektidele, kus väga rahulolevate arv jääb alla 70%.

Tähelepanu vajavateks aspektideks 2022. a. on:

*Enne haiglaravi alustamist antud selgitused ja juhised;

*Teave ravimite ja nende kõrvaltoimete kohta;

*Õe poolt antud teave tehtavate protseduuride/uuringute kohta;

*Teave kodukorra kohta.

 

Joonis 1. Joonisel on näidatud üldist rahulolu haiglaraviga ja lojaalsust asutusele 3 aasta dünaamikas.

Vanemate poolt antud hinnangud erinevate ravi aspektide kohta saab kasutada iga üksiku üksuse ravikvaliteedi parenduseks ja suurendada vastutust laste ja perede ees. Uuringu tulemuste kasutamine aitab suurendada perekesksust ja lapsesõbralikkust haiglas.

Tänu uuringu läbiviimise eest osakondade õdedele ja osalemise eest lapsevanematele!

 

Analüüsi ja kokkuvõte koostas 

Lagle Suurorg, MD, PhD
Kvaliteediteenistuse juhataja