Psühhiaatriaosakond


Meie juurde saab pöörduda kuni 16 eluaastani perearsti e-konsultatsiooniga saadud infost lähtuvalt. Kui oleme perearsti saadetud e-konsultatsiooniga tutvunud, otsustame järgmised sammud sh. vastuvõtule kutsumise vajaduse.

Lastepsühhiaatria ravimeeskonda kuuluvad lastepsühhiaater, psühholoog ja logopeed, vajadusel  sotsiaaltöötaja või mõni muu spetsialist.

Eelnevalt on soovitatav probleemid läbi arutada oma perearstiga, kes saab ise nõu anda, raviga alustada või e-konsultatsiooni kasutades psühhiaatrilt nõu küsida.

e-konsultatsiooni saatekirja tehes tuleks perearstil kindlasti jälgida eriala valikut, milleks on laste-ja noorukitepsühhiaatria.

Perearst saab anda teile aegasti nõu lapse eluviisiharjumuste kohta (nt. õige uneaeg ja toitumine), mille korrastamisel saate vanemana oma lapse psüühilisele tervisele palju kaasa aidata.

Psüühikahäirete diagnostikas ja ravis on oluline lapse seisundi hindamine pikema ajaperioodi jooksul. Sageli osutub vajalikuks informatsioon ka lapse koolist või lasteaiaõpetajalt.


Psühholoogilised testid võimaldavad hinnata lapse vaimset võimekust ja sotsiaalseid oskusi.
Logopeed uurib lapse kõnet, suhtlemisoskusi ja püüab välja selgitada võimalikud kõnearenguhäirete põhjused.

Spetsialistide meeskonna koostöö tagab mitmekülgsema hinnangu, võimaldab anda soovitusi ning pakkuda ravi, mis toetab last ja tema peret parimal moel.

Ravitöös kasutame kognitiiv-käitumuslikku psühhoterapiat ning pereteraapiat.

Pereteraapia abil püütakse süsteemselt lahendada probleeme, mis tekivad suhetes lähedastega. Pereliikmed saavad väljendada oma tundeid turvalises keskkonnas, õppida tundma teiste pereliikmete arusaamu, leida peres endas olevaid ressursse. Nii on võimalus luua muutus nii enda kui lapse jaoks.

Oluline on, et vanem mõistaks iseendaga ja lapsega toimuvat. Kui seda on raske tajuda või lapse käitumises on midagi häirivat, on alati mõistlik pöörduda spetsialistide poole, ootamata, et olukord muutuks veelgi keerulisemaks.

Osakonda tutvustavat videot saate näha SIIT.

Millal ja miks pöörduda

 • Kooliprobleemid
  NB! Kooliprobleemide korral vaja läbida enne Rajaleidja hindamine (https://rajaleidja.innove.ee/)
 • Pinged, muutused pereelus
 • Sõltuvusainete tarvitamine (ka kahtluse korral)
 • Märgatav muutus lapse käitumises

Võimalik nii haiglaravi kui ka ambulatoorsed vastuvõtud.


Suunamiseks täita saatekiri, mille vormi leiate siit

 

Tegevused osakonnas

 • Võrgustikutöö
 • Individuaal- ja grupiteraapia
 • Loovteraapiad
 • Terviseuuringud ja tervise seisundi jälgimine
 • Medikamentoosne ravi (vajadusel)
 • Koolikohustuseealised lapsed tegelevad koolipäevadel õppetööga
 • Vaba aja tegevused

 

Meie meeskond

 • Psühhiaater
 • Psühholoog
 • Sotsiaaltöötaja
 • Õed
 • Noorsootöötajad
 • Vajadusel muu eriarstiabi

Meie meeskonna eesmärk on anda endast parim, toetamaks last ja noorukit osakonnas viibimise ajal.

 

Olulist

Osakonnas on 6 voodikohta.

Vajalik eelregistreerimine.

Ootame nii lapse- kui vanemapoolset koostööd.

Meil on kindel päevakava ja reeglid.

Osakonda tulles võimalusel kaasa õpikud-töövihikud.

Teeme koostööd koolide, politsei, lastekaitse jt tugiteenuste pakkujatega linnades ja valdades.

Lähtudes lastekaitse seadusest on personalil kohustus teavitada abivajavast või hädaohus olevast lapsest kohaliku omavalitsuse üksust.

 

Kvaliteedihindamine

Noorukite psühhiaatriaosakonnas on läbi viidud kahel korral hindamine laste ja noorte vaimse tervise statsionarsete teenuste osutajate kvaliteedi edendamise võrgustiku (QNIC – Quality Network for Inpatient CAMHS) standardide alusel. Esimene hindamine toimus 2015. aasta aprillis ja teine 2016. aasta maikuus (allpool hindamiste sertifikaadid).
Hindamisprosess hõlmab nii meeskonna enesehindamise kui ka välisekspertide poolt läbiviidud hindamise protsesse.

Hinnatavad valdkonnad:
1. keskkond ja varustus
2. personal ja väljaõpe
3. teenuste kättesaadavus, üksusesse vastuvõtmine ja väljakirjutamine
4. hoolekanne ja ravi
5. teave, nõusolek ja konfidentsiaalsus
6. laste ja noorte õigused ja nende turvalisuse tagamine
7. kliinilised juhtimisvead